Järnvägstrafik

Säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen beslutar att bevilja Fjällsjö Bioenergi AB, org.nr, 556780-8745 säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare på sträckan inom Backe 4:151 och Backe Ga:2.

Säkerhetstillståndet kan inte överlåtas.

 

Redogörelse för ärendet

Ni har ansökt om säkerhetstillstånd att förvalta järnvägsinfrastruktur och driva anläggningar som hör till infrastrukturen.

Underlag för beslut

Beslutet grundar sig på de uppgifter som ni har lämnat om verksamhetens säkerhet. Transportstyrelsen har särskilt granskat

företagets säkerhetsstyrningssystem för infrastrukturförvaltningen (A-del)

trafiksäkerhetsinstruktion för Fjällsjö Bioenergi AB:s infrastruktur, utgåva 1, gällande från och med 2012-09-01 (B-del)

besiktningsprotokoll (B-del).

Skäl för beslutet

Enligt 3 kap. 8 § järnvägslagen (2004:519) ska tillstånd för infrastrukturförvaltare beviljas om kraven i denna paragraf uppfylls. Av ansöknings­handlingarna framgår att ni uppfyller de krav som ställs på mindre infrastrukturförvaltare.

Hur man överklagar

Se bilaga.

_____

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande sektionschef Lotta Annerberg. I den slutliga hand­läggningen av ärendet deltog handläggare Inger Olsson, föredragande.

Lotta Annerberg

Ställföreträdande chef för sektionen infrastruktur

Upplysningar

Väsentliga förändringar inom verksamheten ska anmälas till Transport­styrelsen. Anmälan ska alltid ske om företaget ändrar sitt organisations­nummer eller om ni ändrar er trafiksäkerhetsinstruktionen.

Säkerhetstillstånd ska omprövas minst vart femte år enligt 3 kap. 9 § järnvägslagen.

Bilagor

1. Underrättelse om hur man överklagar beslut.

Bilaga 1

Underrättelse om hur man överklagar beslut

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Transportstyrelsen under adressen:

Transportstyrelsen

Väg- och järnvägsavdelningen

Box 267

781 23 BORLÄNGE

Tala om vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange ärendets beteckning (det vill säga diarienumret). Tala också om hur och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Överklagandet ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Transportstyrelsen sänder överklagandet och handlingarna i ärendet till Förvaltningsrätten i Falun för prövning, om vi inte ändrar beslutet på det sätt ni som önskar.

Behöver ni mer information om hur ni ska gå tillväga, skriv eller ring till oss.

Postadress: se ovan

E-post: jarnvag@transportstyrelsen.se

Telefon: 0771-503 503

556780-8745 Fjällsjö Bioenergi AB